Tổ chức HĐTNST cho học sinh khối 9.

Tổ chức cho học sinh thực tế tại Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang.